Terabyte & Ingram Micro and Palo Alto Networks on Security Day

Terabyte & Ingram Micro and Palo Alto Networks on Security Day

งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของ Palo Alto Network มาเล่าถึง Benefit และการ Live Demo ให้กับลูกค้า
และต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าผู้มีเกียรติของ Palo Alto Network และ Ingram Micro (Thailand) ที่มาร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรมของ TERABYTE

Share this post