Terabyte & Ingram Micro and Palo Alto Networks on Security Day

Terabyte & Ingram Micro and Palo Alto Networks on Security Day

งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของ Palo Alto Network มาเล่าถึง Benefit และการ Live Demo ให้กับลูกค้า
และต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าผู้มีเกียรติของ Palo Alto Network และ Ingram Micro (Thailand) ที่มาร่วมงานและสนับสนุนกิจกรรมของ TERABYTE